Stichting Vrienden van St. Franciscus

PUBLICATIEGEGEVENS STICHTING VRIENDEN VAN St. Franciscus
 
 
Naam:                        Stichting vrienden van St. Franciscus
 
Fiscaalnummer:        8051.58.248
 
Contactgegevens:   Mevr. H.M.M Griepink
                                   p/a  
                                   Prins Bernhardlaan 56                      
                                   9641 LW Veendam
 

Bestuurssamenstelling:

H. Griepink,  Penningmeester;  M. Oosterwijk, Bestuurslid; F. van    Leeuwarden, Bestuurslid

 
 
Doel en hoofdlijnen beleid:
De Stichting steunt projecten die voldoen aan de doelstelling van stichting
 
Doel:
De stichting heeft tot doel het bevorderen van omstandigheden en voorzieningen op medisch, maatschappelijk, therapeutisch, cultureel en recreatief gebied ten behoeve
van zieken, kraamvrouwen en bejaarden zowel in Nederland als daarbuiten.
 
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van financiële steun, het ter beschikking stellen van voorzieningen en voorts door alle andere geoorloofde middelen.
 
Werkwijze
Aanvragen worden besproken in de bestuursvergaderingen van de Stichting.
Aan de hand van de aanvraag zal aan de hand van de doelstelling bepaald worden tot bijdrage.
 
Financieel beleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Voor projecten zijn alleen de inkomsten (rente en giften) beschikbaar.
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoedingen.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2015 en 2016 is door het bestuur besloten de volgende activiteiten een bijdrage te doen toekomen:
·         Bijdrage activiteiten Huize st. Franciscus. (2016).
·         Stichting Sterren Stralen (zowel in 2015 als in 2016)
·         Stichting herdenkingsstenen Veendam (2015)
 
Financiële verantwoording:
 
Staat van Baten/Lasten
 
Financiën 2015
Staat van baten en lasten 2015
Baten
 €     2.373,24
Lasten
 €        250,00-
Resultaat
 €     2.123,24
Toelichting staat van baten en lasten
– Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten zodra zij voorzienbaar zijn.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
– Toelichting Baten
Dit bedrag betreft de rente inkomsten. Deze worden als opbrengsten geboekt in het jaar waarin ze ontvangen worden.
– Toelichting Lasten
De lasten betreffen de bankkosten. De bijdragen aan de geselecteerde activiteiten hebben in 2016 plaatsgevonden.
 
Financiën 2016
Staat van baten en lasten 2016
Baten
 €    1.438,14
Lasten
 €    3.169,00-
Resultaat
 €    1.730,86-
Toelichting staat van baten en lasten
– Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten zodra zij voorzienbaar zijn.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
– Toelichting Baten
Dit bedrag betreft de rente inkomsten. Deze worden als opbrengsten geboekt in het jaar waarin ze ontvangen worden.
– Toelichting Lasten
De lasten betreffen de bankkosten en de bijdrage aan de activiteiten 2015 en deels van 2016